Algemene voorwaarden Mijn-Kado

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten Fysiek of op afstand aan consumenten aanbiedt;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Dag: kalenderdag; 
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Modelformulier voor herroeping: het in bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Anita Kragten

Handelend onder de naam: Mijn-Kado
Vestigingsadres: Poirtersstraat 328, 5061 BG Oisterwijk
Telefoon nummer: 06-33018561
e-mailadres: info@mijn-kado

BTW-nr.: NL003338236B50

KvK-nr. : 78418356

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand of fysiek tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand of fysiek wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.
 5. De ondernemer sluit de toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden en/of aankoop- en/of leveringscondities van de consument / een zakelijke afnemer uitdrukkelijk uit.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kleuren kunnen soms iets afwijken afhankelijk van de kleurinstellingen op de computer. Consument dient hier rekening mee te houden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Ondernemer is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten, typefouten etc. op haar website.
 4. De bestellingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. De site van de ondernemer wordt zo goed mogelijk up-to-date gehouden, doch het kan voorkomen dat een artikel al gereserveerd is omdat een andere consument u net voor was. Wanneer dit het geval is, stuurt de ondernemer u altijd een bericht. Consument blijft evenwel verplicht de gekochte artikelen af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking worden gesteld.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft  van meer dan 1 jaar of van onbepaalde duur;
 1. De overeenkomst komt naast de geldende wetgeving en opvattingen in de jurisprudentie ter zake de totstandkoming van overeenkomsten in ieder geval tot stand door en op het moment van:
 • het verzenden van een opdrachtbevestiging door ondernemer aan de consument;
 • het aanvaarden van een aanbieding of offerte door consument;
 • de feitelijke aanvang van de werkzaamheden en/of diensten door ondernemer.

Artikel 6 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. De ondernemer is slechts aan een aanbieding of offerte gebonden indien de aanvaarding daarvan binnen de in de aanbieding of offerte genoemde termijn door de consument schriftelijk wordt bevestigd. Indien door ondernemer geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding of offerte in ieder geval na het verstrijken van een periode van 30 dagen na de datum daarvan.
 2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Daarnaast kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.
 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is ondernemer niet gebonden aan afwijkingen in de aanvaarding door consument van de aanbieding of offerte van de ondernemer.

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn altijd inclusief btw.

Artikel 8  – Betaling

 1. Bij een bestelling dien je altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden zoals aangegeven op de website van de ondernemer. De bestelling wordt verzonden zodra het volledige bedrag is voldaan en het bestelde product gereed is.
 2. De bestelde artikelen blijven eigendom van ondernemer tot de consument aan haar volledige betalingsverplichting tegenover de ondernemer heeft voldaan.
 3. De factuur moet binnen twee weken na factuurdatum zijn voldaan op de bankrekening van ondernemer, zoals genoemd op de factuur. Als de bestelling niet binnen 14 dagen is betaald is de ondernemer gerechtigd deze te annuleren en ter zake de administratiekosten een bedrag van € 5,00 in rekening te brengen bij consument.
 4. Consument is verplicht eventuele onduidelijkheden c.q. onjuistheden in de factuur dan wel ten aanzien van verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld, doch uiterlijk binnen  binnen 3 dagen na de bestelling, aan ondernemer te melden.
 5. Consument is verplicht eventuele onjuistheden ten aanzien van haar persoons- en contactgegevens en/of factuur- en afleveradres binnen 3 dagen na de bestelling aan de ondernemer te melden. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden die veroorzaakt zijn door de consument.
 6. De betalingstermijn – als genoemd onder lid 3 van dit artikel – is een fatale termijn. Na het verstrijken van de termijn is de consument per direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Ondernemer is gerechtigd kredietrente volgens de geldende wettelijke rente bij consument in rekening te brengen. Daarnaast is ondernemer gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de daarmee gemoeide kosten inclusief de kosten voor juridische bijstand in rekening te brengen.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending van een vervangend artikel zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op het moment van aflevering van de artikelen zal dit risico op consument overgaan. Consument is dan verantwoordelijk voor wat er met de artikelen gebeurt.
 7. Eventuele schade moet onverwijld – doch uiterlijk binnen 3 dagen na levering – aan de ondernemer worden gemeld met toezending van een foto waarop de schade duidelijk te zien is. Indien de consument de tijdens de levering opgelopen schade niet tijdig aan de ondernemer meldt, kan de consument zich niet beroepen op het feit dat de schade is ontstaan tijdens het transport en komt de schade voor haar eigen rekening.
 8. Indien de bestelling meerdere artikelen omvat, worden deze pas verstuurd wanneer de bestelling helemaal compleet is, tenzij de consument uitdrukkelijk aangeeft dat bepaalde artikelen eerder verzonden moeten worden. In dat geval worden de extra kosten die daarmee gepaard gaan doorbelast aan de consument.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Ondernemer verleent geen garantie op de producten die zij levert. Een door de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11- De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 • of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Voor digitale kortingscodes, geldt in veel gevallen dat deze zijn gekoppeld aan een e-mailadres. De kortingscode is alleen geldig wanneer het betreffende e-mailadres wordt gebruikt bij het bestellen van artikelen. De kortingscode mag niet in combinatie met een ander e-mailadres worden gebruikt. De verkregen kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van, door consument aan te tonen, grove schuld of opzet van de ondernemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Ondernemer is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan, geleden verlies en gederfde winst.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering (van de diensten) onvermijdelijk zou zijn geweest, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed.
 3. Ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens consument verstrekte gegevens. Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door consument/afnemer opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, telefoon- of telefaxstoringen, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.
 4. Als op ondernemer (contractueel of wettelijk) enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs van het product ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
 5. In geval van aansprakelijkheid moet de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 13 Overmacht

 1. Ondernemer is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar te wijten is, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2.  Duurt de overmacht situatie langer dan drie maanden, dan hebben zowel ondernemer als consument het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Ingeval van overmacht heeft consument geen recht op schadevergoeding.

Artikel 14 – Intellectuele Eigendom

 1. De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendomsrechten van de ondernemer, zoals auteursrechten, octrooien, merkrechten, modelrechten, tekeningen, reclames, alsmede rechten op een handelsnaam en andere industriële eigendomsrechten, blijven te allen tijde bij de ondernemer en mogen nimmer gekopieerd, verveelvoudigd of anderszins gebruikt worden zonder toestemming van de ondernemer.
 2. Consument (dan wel een zakelijke afnemer) erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete van € 2.000,00, voor iedere overtreding te vermeerderen met een boete van € 250,00 voor iedere dag(deel) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ondernemer op nakoming, schadevergoeding en winstafdracht.
 3. Consument (dan wel een zakelijke afnemer) is verplicht iedere inbreuk van derden op de intellectuele eigendomsrechten van ondernemer per direct en schriftelijk aan de ondernemer te melden. Consument zal zonder schriftelijke instemming van ondernemer op geen enkele wijze zelf, in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Consument is voorts verplicht zijn medewerking te verlenen aan maatregelen die ondernemer neemt tegen derden die inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van ondernemer.

Artikel 15 – Recht van ontbinding c.q. herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Het herroepingsrecht is niet van toepassing, vanwege het persoonlijke karakter, op gepersonaliseerde producten.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
 3. De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door de ondernemer aangegeven methode. De kosten voor terugzending komen voor rekening van de consument.
 4. Ondernemer zal dan binnen 14 werkdagen na herroeping en de ontvangst van het geretourneerde product het door consument / afnemer betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, niet gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en kaartjes.
 5. Bij kleine schades aan het product (bijvoorbeeld een kleine kras)  is de ondernemer gerechtigd (een gedeelte van) het aankoopbedrag in mindering te brengen. Indien het product door de schade evenwel niet meer te verkopen is, wordt het volledige aankoopbedrag in rekening gebracht. De mate dat een product beschadigd is en/of nog kan worden verkocht aan een andere consument ligt ter beoordeelding van de ondernemer.

Artikel 16 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product, in de originele staat en verpakking, reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending kan worden overgelegd aan de ondernemer.

Artikel 17 – Aanvullende bepalingen

 1. Telefoonhoesjes:  De ondernemer zal het bestelde telefoonhoesje aan de consument bevestigen.  Door de ondernemer worden de hoesjes op bestelling bedrukt op basis van de aangeleverde gegevens door de consument. De ondernemer aanvaard geen enkele aansprakelijkheid als het telefoonhoesje op basis van de aangeleverde gegevens door de consument niet het juiste hoesje blijkt te zijn.
 2. Door de consument mogen geen afbeeldingen worden geüpload die het copyright van iemand anders zijn zonder verkregen toestemming. Door de ondernemer worden obscene, aanstootgevende of discriminerende afbeeldingen geweigerd. De ondernemer zal deze bestelling annuleren en het betaalde bedrag binnen 14 dagen retourneren.

Artikel 18 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Leidt de klacht niet tot een voor u bevredigende oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie”.

Artikel 19 – Rechtskeuze/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De bepalingen van internationale verdragen zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover deze geen dwingend recht bevatten.
 2. Alle geschillen, van welke aard ook, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Breda.