Recht van ontbinding c.q. herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst gedurende 14 dagen, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde producten vanwege het persoonlijke karakter.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
3. De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door de ondernemer aangegeven methode. De kosten voor terugzending komen voor rekening van de consument.
4. Ondernemer zal dan binnen 14 werkdagen na herroeping en de ontvangst van het geretourneerde product het door consument / afnemer betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, niet gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en kaartjes.
5. Bij kleine schades aan het product (bijvoorbeeld een kleine kras) is de ondernemer gerechtigd (een gedeelte van) het aankoopbedrag in mindering te brengen. Indien het product door de schade evenwel niet meer te verkopen is, wordt het volledige aankoopbedrag in rekening gebracht. De mate dat een product beschadigd is en/of nog kan worden verkocht aan een andere consument ligt ter beoordeelding van de ondernemer.

Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product, in de originele staat en verpakking, reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending kan worden overgelegd aan de ondernemer.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en (per mail) terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

Mijn-Kado
Wilhelminastraat 49
5104 GA Dongen

 

 Geachte heer/mevrouw,

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroept/herroepen*. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Uw naam]

[Uw adres]

[Uw handtekening] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.